31 Tout Moun Ki Rété Sou La Tè

31 CEK, Page 130

Tout moun ki rete sou latè
Beni Bondye, sèl kreyatè.
Alelouya! Alelouya!
Non Redanmtè nou tèlman gran
Moun dwe chante li pou tout tan.
Alelouya! Alelouya! Alelouya!
Alelouya! Alelouya!

2
Bonte Jezi p ap janm fini,
Se verite, li se lavi,
Alelouya! Alelouya!
Tout pèp va chante louwanj li,
Jouk tan solèy la va fini
Alelouya! Alelouya! Alelouya!
Alelouya! Alelouya!