4 Gnou vi pou Jézu

1 Yon vi pou Jezi bay lapè Kon yon rivyè ki pa rete Difikilte yo konn vini Men Jezi la, e

5 Kantik Spésial

1. Lè Jezi rele m, lè Jezi rele m M a reponn Li, ma reponn Li. Lè Li rele m, rele m

7 Pi bon zanmi mouin

1. Pi bon zanmi mwen genyen se Jezi, Li avèk mwen kote m pase; Se Li menm rakonte tout afè m

8 O Révoua

1. Nou regrèt, fòk nou separe, Alèkile n ap prepare Pou nou anbrase e pou nou ale Lapè, orevwa!2. Nan

9 Lè map vini

1. Lè m ap vini pèsonn p ap janm konnen _(bis)_ Pa menm zanj nan syèl P ap konnen gwo jou sa

10 A la ou gran

1. Senyè Bondye, mwen sezi nan prezans ou Lè m wè monn sa a Se men ou k te kreye l,