1 Konté-m Ladan-n

1. Lè ou konté moun ki pou Jézu Konté-m ladan, Nan mounki konfié nan Paròl Li, Konté-m ladan.
Kè:Konté-m pami pitit ki pou

2 Bon-Dieu Ak Mouin

1. Bon-Dieu ak mouin n-ap maché Si byin ansan-m, Nou sé zanmi intim, amou Li gran, Nou kozé souvan nan chémin la vi a M-pa

3 Gnou Bagay Pasé Nan Kè Mouin

1. Gnou bagay pasé lè mouin di Jézu, «Vini démèré Ségnè Jézu,» Li kasé kòd péché ki té maré-m, Li afranchi nan-m sa pou toujou.

4 Gnou Chan Louanj

1. Kè mouin boulvèsé anba kolè Bon-Dieu, Anvi mon-n nan trinnin-m nan bafon péché Ségnè, pou gnou pov mizérab gin pitié, Tou souit Li vi-n

5 Lè-m Fini Pasé Rout La Vi Sa

1. Va gingnin gnou lumiè sòti palè anlè Lè-m fini pasé rout la vi sa, Soulajman tout fado apé tan-n mouin anro, Lè-m fini pasé

6 Pitit Byinn-Émé Nan Jézu

1. Pitit byinn-émé ana Jézu, Mèvéyé paròl la gras: Nan Pitit Li Papa ouè nou Gras a Kris Li banou plas.
Kè:A lè-ki

7 Pi Bon Zanmi Sé Jézu

1. Pi bon zanmi mouin gin sé Jézu, Li avèk mouin, koté-m pasé Sé Li-min’m kon-n rakonté afè-m É-L ba-m toujou konsèy.
Kè:Nan

8 Kouté Gnou Nouvèl

1. Kouté gnou nouvèl, li bon é li bèl, Ké mouin gingnin é m-a ba ou Li Tout péché mouin fè yo tout padonnin, É

9 Lè Kè Ou Fè Tris

1. Lè kè ou fè tris, O gadé Jézu Li sé pi bon zanmi pasé tout Ou va jouin-n Jézu kanpé tou pré ou Pou

10 Mouin P-ap Blié Ou

1. Min gnou dous promès, «Mouin pap jan-m blié ou» Angnin pap molèsté ni détounin mouin. Min-m si ténèb la fè mouin pa ouè dutou