1 Li touché-m

1. Li touche m, o Li touche m E lajwa te ranpli nanm mwen Yon bagay te pase Kounye a m

2 Lè la vi-m sanblé tris

1 Lè la vi-m sanblé tris, lè-m chajé ak problèm Sé sou jenou-m mouin kap jouin-n la joua Pèson-n sou la tè

3 Mouin tap maché nan

1. Mouin tap maché nan gnou rout Difisil, plin danjé Lè tout suit mouin fè rankont ak Non-m sa Li di

4 Jézu ou sé mèt mouin

1. Jézu ou sé mè mouin, Sovè mouin Ban mouin kouraj pou mouin kapab luté Chémin an noua épi li glisé

5 Chak pa mouin fè

1. Chak pa mouin fè, Sovè-m alé dévan mouin Ak min Li kondui mouin nan bon chémin. Nan zorèy Li mouin palé,

7 Gnou jou m-té pèdu

1. Gnou jou m-té pèdu nan chémin an Mouin pa té kab konnin ki koté m-doué alé Min gnou Non-m té vini

9 Gingnin dé monman

1. Gingnin dé moman nan la vi Ou santi fèb é dékourajé Lè la kay blanch san manjé Ou doué plus